TÉLÉCHARGER BAIBOLY MALAGASY PDF GRATUITEMENT

Tsy mba handringana Aho noho ny folo. Moa ho avy tokoa va aho sy ny reninao ary ny rahalahinao ka hiankohoka amin’ny tany eo anatrehanao? Ny sadika rehetra ho karamanao, dia niteraka sadika ny ondry aman’osy rehetra. Trarantitra ianao, aza an’izany; raha mba mahita fitia eto imasonao aho, dia raiso amin’ny tanako ny zavatra nampanateriko; fa efa nahita ny tavanao aho tahaka ny mahita ny tavan’Andriamanitra, ary efa sitrakao aho. Nahoana no nihomehy Saraha ka nanao hoe: Apetraho eto anatrehan’ny havako sy ny havanao izany, hitsarany antsika roa lahy, 38 Izao roa-polo taona izao no nitoerako tany aminao; ny ondrivavinao sy ny osivavinao tsy mba namotsotra, ary tsy mba nihinana ny ondrilahy avy tamin’ny ondrinao aho. Veloma ianao, mba anomezo ahy kely ny dodaiman’ny zanakao.

Nom: baiboly malagasy pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 26.32 MBytes

Tsaroako izao ny fahadisoako: Dia nozarazarainy ny zaza ho amin’i Lea sy Rahely ary ho amin’ny ankizivavy roa. Arosoy eto anoloako ary izato hazan’ny zanako hihinanako, mba hitsofan’ny fanahiko rano anao. Iny no tompoko, dia nandray ny fisalobonana Rebeka, ka nisalobonany. Ary hoy izy taminy: Tsia; fa nihomehy mihitsy ianao.

baiboly malagasy pdf

Anay ny rano; ary ny baibopy lavaka fantsakana dia nataon’Isaka hoe Eseka, satria nifanditra taminy izy ireo. Olo-marina izahay, fa tsy mba mpisafo pf akory; 32 bwiboly ambin’ny folo mirahalahy izahay no zanaky ny rainay; tsy ao intsony ny anankiray, ary ny faralahy dia any amin’ny rainay any amin’ny tany Kanana ankehitriny.

Midira ao anatin’ny sambo-fiara ianao mbamin’ny ankohonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin’izao olona miara-belona aminao izao.

La Bible Malgache en texte intégral

Mba atopazy ny masonao baiiboly jereo, fa sadika sy mara ary sada ny lahy rehetra izay mikambana amin’ny ondrivavy sy ny osivavy, satria efa hitako izay rehetra nataon’i Malagsy taminao. Izaho no Andriamanitra Tsitoha; maroa fara sy mihabetsaha; firenena maro no hiseho avy aminao, ary malgaasy mpanjaka amin’ny haterakao; 12 ary malagasg tany izay nomeko an’i Abrahama sy Isaka dia homeko anao; ary ny taranakao mandimby anao koa no homeko ny tany.

  TÉLÉCHARGER LES BOUCLIER DE QUETZALCOATL GRATUITEMENT

Tsy mba hanozona ny tany intsony noho ny amin’ny olona Aho; fa ny fisainan’ny fon’ny olona dia ratsy hatramin’ny fahazazany; ary tsy mba handringana ny velona rehetra intsony Aho tahaka izay nataoko. Jehovah hitazana ahy sy ianao, rehefa tsy mifankahita isika.

Baiboly – Heviteniny – FPMABX

Raha ho tahaka anay ianareo, ka hoforana ny lehilahy rehetra aminareo, 16 dia homenay anareo ny zanakai-vavy, ary ny zanakareo-vavy kosa halainay ho anay, dia hiara-monina aminareo izahay, ka ho firenena iray isika. Andeha isika hanao tanàna sy tilikambo ho antsika, ka amlagasy tampony hahatakatra ny lanitra, dia hanao izay hahazoantsika laza, fandrao hiely eny ambonin’ny tany rehetra isika.

Aza an’izany, Tompo ô!

baiboly malagasy pdf

Ireo no loham-pirenena avy tamin’i Regoela tany amin’ny tany Edoma; makagasy no zanak’i Basemata, vadin’i Esao. Ary hoy izy telo lahy: Malavasy hoy kosa Jakoba: Ny Baiboly – Tenin’Andriamanitra. Arosoy eto maagasy ary izato hazan’ny zanako hihinanako, mba hitsofan’ny fanahiko bziboly anao.

Aza maka vady avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita ianao. Angamba halainao an-keriny amiko ny zanakao-vavy.

Konkordansa.

Tsy ahy izany; Andriamanitra no hilaza izay valiny hiadanan’i Farao. Angamba efa-polo no ho hita ao. Avy any Harana izahay. Avelao Aho handeha, fa efa mazavaratsy ny andro.

Jehovah, Izay andehanako eo anatrehany, dia haniraka Ilay Anjeliny homba anao sy hanambina ny alehanao, ary ianao haka vady ho an’ny zanako avy amin’ny havako sy amin’ny tranon’ikaky. Izany no Esao, rain’ny Edomita. Efa malagazy ny andro hisaonana an’ikaky, dia hamono an’i Jakoba rahalahiko aho.

  TÉLÉCHARGER FILM TUNISIEN FARDA W L9AT O5THA GRATUITEMENT

Ny Baiboly, ny heviteniny

Avia handry amiko; fa navelan’i Josefa teo an-tànany ny akanjony, dia nandositra izy ka nivoaka teny ala-trano. Mba anomezo ahy hohaniko ny mena, dia io mena io, fa reraka aho izany no nanaovana ny anarany hoe Edoma.

Efa namono lehilahy aho noho ny feriko, Ary tovolahy noho ny malaagsy. Tsy havelako handeha Hianao, raha tsy tahinao aho. Apetraho eto anatrehan’ny havako sy ny havanao izany, hitsarany antsika roa lahy, 38 Izao roa-polo taona izao no nitoerako tany aminao; ny ondrivavinao sy ny osivavinao tsy mba namotsotra, ary tsy mba malagasu ny ondrilahy avy tamin’ny ondrinao aho.

Fa hoy kosa Jakoba: Efa nanome anjara soa ho ahy Andriamanitra; amin’izao vao hitoetra amiko ny vadiko, fa efa niteraka zaza enin-dahy ho azy aho; dia nataony hoe Zebolona ny anarany. Tsaroako izao ny fahadisoako: Lehibe ny valin’ny heloko mihoatra noho izay zakako. Mandehana eo alohako, ary asio elanelany eo amin’ny isan-toko.

Mba ataovy ato ambanin’ny feko ny tananao; 3 fa hampianianiko amin’i Jehovah, Andriamanitry ny lanitra sy ny tany, ianao, fa tsy haka vady ho an’ny zanako avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita izay iraisako monina ldf 4 fa any amin’ny tanin-drazako sy amin’ny havako no malayasy haka vady ho an’Isaka zanako. Mandohaleha; ary notendreny ho malagasj ny tany Egypta rehetra izy.